Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.33822|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:
Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.3669/08 για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ»

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 51.780,00 Ευρώ, με ΦΠΑ 23% .
Δαπάνη Εργασιών:30.870,95€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.556,77€

Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) :5.464,16€

Αναθεώρηση: 206,00€

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:9.682,51 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θηβαίων. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη της

Προϊσταμένης Αρχής.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης αναλυτικά εδώ