Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.32539|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τη «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.3669 για την εκτέλεση του έργου:

«Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας»

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 427.165,02 Ευρώ, με ΦΠΑ 23% .
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θηβαίων. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Τα έντυπα οικονομικής προσφοράς μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Θηβαίων ( Κύπρου 3, πληροφορίες κ. Χουγιάζος τηλ. 2262350638)

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ τα Τεύχη Δημοπράτησης