Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.32538|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.3669 για την εκτέλεση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 233.495,00 Ευρώ ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ 23% .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θηβαίων. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 2η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Τα έντυπα οικονομικής προσφοράς μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Θηβαίων ( Κύπρου 3, πληροφορίες κ. Χουγιάζος τηλ. 2262350638)

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ τα Τεύχη Δημοπράτησης