Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.290/11|Διακήρυξη εκμίσθωσης του Πούρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει πλειοδοτική, προφορική και φανερή δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/81 και του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και την υπ’αρ. 290/11 Διακήρυξη Δημάρχου Θηβαίων, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου «Πούρος», που βρίσκεται στη Θήβα, στην συμβολή των οδών Αντιγόνης και Κάδμου.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Παρασκευή 6 Μαϊου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα , οδός Κύπρου , αρ. 3, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .
Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Κύπρου 3, τηλ. 2262 350 624 Γ. Καλατζή )
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αναλυτικά η Διακήρυξη