Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.22876/21-09-2016|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ “ΒΕΛΤIΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015”

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό της Μελέτης

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο της Μελέτης

Δείτε εδώ τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ την Κατάρτιση Όρων