Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.21986/5-11-2018|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση