Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.20197|ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 23-07-2012

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20197

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμαρχος Θηβαίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» με προϋπολογισμό 3.821.138,21€(ΕΥΡΩ) χωρίς Φ.Π.Α. και 4.700.000€ με Φ.Π.Α.23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 2.396.931,92€,β)ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 396.670,57€ και γ)ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 716.173,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, στην οδό Κύπρου 3,Θήβα,μέχρι και την Πέμπτη 23/08/2012 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη).Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο-υπόδειγμα Διακήρυξης τύπου Β. Πληροφορίες, στα τηλέφωνα 2262350637 – κ. Λ.Λάβδα, 2262350638 – κ. Π.Χουγιάζος και 2262350645.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/08/2012, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό τη 10.00π.μ.. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 7 του Π.Δ.609/1985.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαπές μεμονωμένες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή ανήκουν: στην 3ⁿ τάξη και άνω ή έως και στην 4ⁿ τάξη για εκτός Νομού έδρα, ή έως και 5ⁿ τάξη για εντός Νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής τους, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 1ⁿ τάξη και άνω ή στη 2ⁿ τάξη για εκτός Νομού έδρα ή έως και στην 3ⁿ τάξη για εντός Νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής τους για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, στην 1ⁿ τάξη και άνω ή έως και στην 3ⁿ τάξη για εκτός Νομού έδρα ή έως και στην 4ⁿ τάξη για εντός Νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής τους για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ β)κοινοπραξίες που ανήκουν: στην 3ⁿ τάξη και άνω ή έως και στην 4ⁿ τάξη για εκτός Νομού έδρα, ή έως και 5ⁿ τάξη για εντός Νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής τους, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 1ⁿ τάξη και άνω ή στη 2ⁿ τάξη για εκτός Νομού έδρα ή έως και στην 3ⁿ τάξη για εντός Νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής τους για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, στην 1ⁿ τάξη και άνω ή έως και στην 3ⁿ τάξη για εκτός Νομού έδρα ή έως και στην 4ⁿ τάξη για εντός Νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής τους για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ γ)διαγωνιζόμενοι που προέρχονται από την ΕΕ ή τον ΕΟΧ ή από κράτη που έχουν υπογράψει ΣΔΣ του ΠΟΕ, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου δ)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τις ανωτέρω χώρες, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 70.295,51€(ΕΥΡΩ) και με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 28/03/2013.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ» ΑΡΙΘ.ΕΝΑΡ.2012ΕΠ05680014 ΣΑΕΠ0568) και από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ