Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.19PROC004504237-2019-02-22 |Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΥΡΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ”. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 79886

Περισσότερα εδώ