Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.19PROC004504237-2019-02-22 |Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ, ΘΙΣΒΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ”. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 79901

Περισσότερα εδώ