Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.18PROC004195509/2018-12-14|Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 76913

Δείτε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης

Αρ. Διακ.18PROC004195509/2018-12-14