Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.18PROC003913079 2018-10-29|ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ»

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα