Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.18303/02-07-2012|ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΗΒΑ: 02/07/2012

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 18303

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

1. Ο Δήμαρχος Θηβαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», με προϋπολογισμό 659.775,63 (ΕΥΡΩ) χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 459.691,35€, β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 97.503,03€ και γ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙÏΑ με προϋπολογισμό 62.581,25€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας και στην οδό Κύπρου 3, 1ος όροφος, μέχρι και την Πέμπτη 19/07/2012 (και αν αυτή είναι αργία την προηγούμενη εργάσιμη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο – υπόδειγμα διακήρυξης τύπου Β. Πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2262350638 κος Παναγιώτης Χουγιάζος στο 2262350635 κος Παναγιώτης Βαρσάμης, αρμόδιοι υπάλληλοι.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/07/2012 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό την 10.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 7 του Π.Δ.609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαπές μεμονωμένες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης 1η ή 2η τάξη για εκτός νομού έδρα, ή στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για εντός νομού έδρα και σε έναν δεύτερο της επιλογής της, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Στην τάξη Α1 ή στην Α2 ή στην τάξη 1η για εκτός νομού έδρα ή για εντός νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής της για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙÏΑ. Στην τάξη Α2 ή στην 1η τάξη για εκτός νομού έδρα ή στην Α1 ή 1η ή 2η τάξη για εντός νομού έδρα και σε έναν δεύτερο της επιλογής της για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. β) κοινοπραξίες με 1η ή 2η τάξη για εκτός νομού έδρα, ή στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για εντός νομού έδρα και σε έναν δεύτερο της επιλογής της, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Στην τάξη Α1 ή στην Α2 ή στην τάξη 1η για εκτός νομού έδρα ή για εντός νομού έδρα και σε ένα δεύτερο της επιλογής της για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙÏΑ. Στην τάξη Α2 ή στην 1η τάξη για εκτός νομού έδρα ή στην Α1 ή 1η ή 2η τάξη για εντός νομού έδρα και σε έναν δεύτερο της επιλογής της για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. γ) διαγωνιζόμενοι που προέρχονται από την ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτη που έχουν υπογράψει ΣΔΣ του ΠΟΕ, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου δ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τις ανωτέρω χώρες, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.395,51 (ΕΥΡΩ) και με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 24/02/2013.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΕΣΠΑ-Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι) ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 2012ΣΕ07580031 της ΣΑΕ 0758. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του νόμου 4072 του 2012 χορηγείται προκαταβολή στον ανάδοχο.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ