Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.17039/2015|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτoύ διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς Δομβραίνας”

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης

Δείτε εδώ τη διακήρυξη