Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.122/2010|ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ Τ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ & ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του N.3669/08 για την εκτέλεση του έργου:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ Τ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ & ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ»

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 122.788,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 21% .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί, θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.030,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και απευθύνεται προς τον Δήμο Θηβαίων.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22620 – 22621 εσ. 638).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας (μέχρι και την Πέμπτη 12/08/2010) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων Κύπρου 3 στη Θήβα, από όπου επίσης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22620 – 22621 εσ. 638).

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ