Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.1|Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοπρασία για το έργο “Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη δημοπρασία που διενεργήθηκε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015 και αφορούσε στο έργο:

“Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας”

η επιτροπή διαγωνισμού γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους, ότι το πρακτικό διατίθεται προς ενημέρωσή τους και ότι μπορούν μέσα σε πέντε ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες θα απευθύνονται προς την προϊσταμένη αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 3263/04.

Θήβα, 14-01-2015
Εκ μέρους της επιτροπής διαγωνισμού
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΝΑ ΛΑΒΔΑ