Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΨΠΩΒΩΡΜ-ΗΧ7|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ”

Δείτε τα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης εδώ

Πίσω στη λίστα