Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. |Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Θήβας

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 436/19-01-2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΒΑΣ»

ΧΡΗΜ/ΣΗ: Σ.Α.Τ.Α

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 142.380,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. Ο Δήμος Θηβαίων, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο
« ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΒΑΣ »

με προεκτιμώμενη αμοιβή: 142.380,00ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από την κατηγορία μελέτης: κατηγορία (10) Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων, με προεκτιμώμενη αμοιβή 142.380,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, Κύπρου 3, στην πόλη της Θήβας, Τ.Κ. 322 00, Ν. Βοιωτίας, μέχρι τις 16/02/2010 με την καταβολή του ποσού των 10€.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262350635,, FAX επικοινωνίας 2262027628, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παναγιώτης Βαρσάμης.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 24/02/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
1. στην κατηγορία μελέτης (10), πτυχίο τάξεως Γ’

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
1. Για την κατηγορία μελέτης (10), 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων δεν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πέραν της γενικής καταλληλότητας όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 10 μήνες.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.847,60€ και ισχύς τουλάχιστον 8 (οκτώ) μηνών και 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8 (οκτώ) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

9. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων

Πληροφορίες απο κ. Βαρσάμη Παναγιώτη στο τηλ. 2262350635