Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. |Κατασκευή Ανάπλασης Οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

* * * * * * * * *
Αρ.Πρωτ: 355 Θήβα, 15 – 01 – 2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ :

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 για την εκτέλεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»
Για τον σκοπό αυτό έχει συνταχθεί η υπ’αριθμ. 23/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 1.199.394,21 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 19%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί, θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη της Π.Α..
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 ή 1ης ή 2ης ή 3ης (λόγω εντοπιότητας) τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 1ης ή 2ης ή 3ης (λόγω εντοπιότητας) τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 ή 1ης ή 2ης τάξης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 19.657,89 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και απευθύνεται προς τον Δήμο Θηβαίων.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2262350643, κα Κυλάφη).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010 (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη), από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, Κύπρου 3 στη Θήβα.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΒΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ