Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. |ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

* * * * * * * * *

Αρ.Πρωτ: 8217 Θήβα, 20 – 09 – 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 για την εκτέλεση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2010»

Για τον σκοπό αυτό έχει συνταχθεί η υπ’αριθμ. 28/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 280.352,58 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί, θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη της Π.Α..

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 ή 1ης τάξης ή 2ης (λόγω εντοπιότητας) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.158,58 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και απευθύνεται προς τον Δήμο Θηβαίων.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2262350638).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2010 (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη), από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, Κύπρου 3 στη Θήβα.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΒΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ