Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. |ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

* * * * * * * * *

Αρ. Πρωτ: 8267 Θήβα: 20/09/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του N3669/08 για την εκτέλεση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ»

Για τον σκοπό αυτό έχει συνταχθεί η υπ’αριθμ. 8/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 550.273,00ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 21%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θηβαίων, στις 19 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί, θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη της Π.Α.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η η 3η τάξης (λόγο εντοπιότητας) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 8.795,43€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και απευθύνεται προς τον Δήμο Θηβαίων.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22620 – 22621 και 29650 εσωτ. 638).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη, και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, Κύπρου 3 στη Θήβα.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ