Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. |ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

* * * * * * * * *

Αρ. Πρωτ: 6890 Θήβα: 06/08/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του N3669/08 για την εκτέλεση του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ»

Για τον σκοπό αυτό έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 20 του 2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 16.836,41€ με ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θηβαίων, στις 14 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί, θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη της Π.Α.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 263,76€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και απευθύνεται προς τον Δήμο Θηβαίων.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2262350638 και 2262350635).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου μέχρι και την 09 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη, και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, Κύπρου 3 στη Θήβα.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ