Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΑΔΑ: 6ΧΥΓΩΡΜ-ΑΞΘ|ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ

Δείτε τα σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό εδώ