Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΑΔΑ: Ω8ΕΡΩΡΜ-Υ6Κ|ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Ελλοπίας”

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ