Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. ΑΔΑ: ΩΚ7ΓΩΡΜ-Α6Τ|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Δείτε εδώ την ορθή περίληψη-διακήρυξη

Δείτε εδώ τα σχετικά τεύχη

Δείτε εδώ τα στατικά σχέδια