Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΑΔΑ-ΒΖ50ΩΡΜ-ΤΙΕ|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτoύ διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ»

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης

Δείτε εδώ τα τεύχη του διαγωνισμού