Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΑΔΑΜ:18PROC003912947 2018-10-29|ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 15/11/2018 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ”.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου.