Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΑΔΑΜ: 18PROC002535594 |ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ”

Δείτε εδώ την περίληψη

Δείτε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης