Οικονομική Επιτροπη

Αρ. Απόφασης9/2011|?σκηση ενδίκων μέσων, ήτοι έφεσης κατά της με αριθ. 170/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών με διαδίκους Κυριάκο Λουκόπουλο κ.λ.π. κατά Δήμου Θήβας