Νεα

Απόφαση Δημάρχου για αντικατάσταση Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ορίζουμε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θηβαίων, Χατζησταμάτη Ανδρέα, για το υπόλοιπο της θητείας του και συγκεκριμένα από 7-9-2023 μέχρι 31-12-2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κυπριωτάκη Ευάγγελο του Δημητρίου, στον οποίο και μεταβιβάζουμε μέρος των αρμοδιοτήτων του ήδη παραιτηθέντος.

Ι. Αναθέτουμε στον κ. Κυπριωτάκη Ευάγγελο τις εξής αρμοδιότητες:

i Τη λειτουργεία και το συντονισμό των υπηρεσιών:

α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
γ. Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Αυτεπιστασίας –
Συντηρήσεων και Πολιτικής Προστασίας.

ii Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς τους.

ΙΙ. Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε στο υπό στοιχείο Α1 σκέλος της ανωτέρω απόφασης τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Γεώργιο Παπασπύρου, και του μεταβιβάζουμε επιπλέον,  τις εξής αρμοδιότητες:

i Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας του Καταναλωτή του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
ii Tην υπογραφή της έκδοσης και ανανέωσης αδειών πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών.
iii Tην τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Γεώργιο Παπασπύρου,  εξακολουθούν να ισχύουν.

ΙΙΙ. Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε στο υπό Α6 σκέλος της ανωτέρω απόφασης της αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Καμούτση Αναστάσιο, και του μεταβιβάζει επιπλέον, τις εξής αρμοδιότητες:

i Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτικής Ισότητας των Φύλλων και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημόσιας Υγείας. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο Δήμου Θηβαίων κ. Καμούτση Αναστάσιο, δυνάμει εξακολουθούν να ισχύουν.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων κ.κ. Παπασπύρου Γεώργιου του Ιωάννη, Κοβάνη Νικολάου του Παναγιώτη και Κυπριωτάκη Ευαγγέλου του Δημητρίου, της αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ. Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων και κ. Φίλη Αλεξάνδρου του Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυπριωτάκης Ευάγγελος του Δημητρίου ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καμούτση Αναστασίου του Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοβάνης Νικόλαος του Παναγιώτη.

Όταν ο  Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπασπύρου Γεώργιος του Ιωάννη και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κοβάνη Νικόλαο του Παναγιώτη.

Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ.κ. Παπασπύρου Γεώργιος του Ιωάννη, Τσαραμπάρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Φίλης Αλέξανδρος του Δημητρίου, Καμούτσης Αναστάσιος του Στυλιανού και ο Κοβάνης Νικόλαος του Παναγιώτη ενώ δεν θα λαμβάνει αντιμισθία ο κ. Κυπριωτάκης Ευάγγελος του Δημητρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ