Νέα – Ανακοινώσεις

Απόφαση για ορισμό μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου (0.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η : 1073
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 του Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τoν τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
2. Τις περιπτ. δ΄και θ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου
3. Την με αριθμό 89/2011 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις 963/2013 και 1053/2013 αποφάσεις μας
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την με αριθ. 89/2011 απόφασή μας όσον αφορά τον ορισμό των μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου (0.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ως εξής :
Προσθέτουμε παράγραφο 4.7: Σουλιώτης Ιωάννης του Κων/νου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ΄, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 2262350619 και e-mail: isouliotis@thiva.gr
Προσθέτουμε παράγραφο 4.8: Τζαφέρη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 2262350624 και e-mail: atzaferi@thiva.gr
Προσθέτουμε παράγραφο 4.9: Μουστάκα Ελένη του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομολόγων με βαθμό ΣΤ΄, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 2262350613 και e-mail: emoustaka@thiva.gr

H απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ