Νέα – Ανακοινώσεις

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, για το έτος 2012-Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 18 /07/2013
Αριθμ. Πρωτ. : 20736

Βαθμός ασφάλειας :
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ :

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 Ν.3852/10)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Παλαιό Δημαρχείο) την 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων όπου θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, για το έτος 2012», σ’ ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής Δράσης.
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, δικαίωμα λόγου θα έχουν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και οι πολίτες που θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ