Νέα – Ανακοινώσεις

Απολογισμός δράσεων ΔΗΚΕΘ έτους 2009

Με την υπ’ αριθμ. 6850/16-7-2008 (ΦΕΚ 1561β΄/6-8-08), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής & Οικιστικής Ανάπτυξης Θήβας (ΔΕΠΟΑΘ), μετετράπη σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)», προσαρμόζοντας το καταστατικό της στις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του Ν.3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
Η Επιχείρηση διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2009 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Κατσέλης, Πρόεδρος
2. Σπυρίδων Νικολάου, Αντιπρόεδρος
3. Φώτιος Μπληζιώτης, μέλος
4. Χρήστος Ανδριανός, μέλος
5. Αντιγόνη Δέδε, μέλος
6. Σταυρούλα Γκιζίλη, μέλος
7. Αθανάσιος Σόρκος , μέλος
8. Αναστάσιος Φρούσιος, μέλος
9. Αριστέα Αντωνίου, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ αντίστοιχα
1. Θεμιστοκλής Νόκας
2. Ιωάννης Παπαδημητρίου
3. Ιωάννης Γουρνής
4. Παναγιώτης Παλληκάρης
5. Κων/να Χατζή
6. Ολγα Κουτσοβασίλη
7. Μαρία Θαλασσινού
8. Αθανάσιος Τσάκωνας
9. Δημήτριος Δημητρίου
Σύμφωνα δε με το άρθρο 259 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), υπέβαλε στο Δήμο Θηβαίων Διετές Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο περιλάμβανει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες, την οικονομική δαπάνη αυτών, τη χρηματοδότηση τους από το Δήμο Θηβαίων καθώς τους ειδικότερους όρους άσκησης αυτών κατά τη διάρκεια των ετών 2009 – 2010.
Ειδικότερα για το έτος 2009 η ΔΗ.Κ.Ε.Θ. υλοποίησε τις δράσεις που προβλέπονται στο Πρόγραμμά της, όπως παρακάτω παρουσιάζονται:

…Περισσότερα