Νέα – Ανακοινώσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών λόγω κινδύνου εκδήλωσης Πυρκαγιάς

ΕΞ. ΕΠEΙΓΟΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ email- FAX
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 12-8-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 228
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Φίλωνος 35 -39
Τ.Κ..: 32100 – Λιβαδειά
Τηλέφωνο: 2261029036
Fax: 2261089054
Email: pprost@viotia.gr

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών λόγω κινδύνου εκδήλωσης Πυρκαγιάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»
2. Την υπ΄αριθ. 25873/1367/18-5-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «περί ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες»
3. Την υπ’ αριθ. 802/126/20-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
4. Τον Ν.3013/2002 ΦΕΚ Α 102/1-5-2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις
5. Την υπ΄αριθ. 1299/7-4-2003 (ΦΕΚ Β/423/10-4-2003) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με την οποία εγκρίνεται το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»
6. Την υπ΄αριθ. 1470/11-3-2014 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών
7. Την υπ’ αριθ. 3194/21-5-2014 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π «Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
8. Τις αποφάσεις των Σ.Τ.Ο. των Ο.ΤΑ
9. Τις αποφάσεις του ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
10. Τον από 12-8-2014 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για την Τετάρτη , 13-8-2014, για…