Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 194064 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 194064, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ» με CPV: 45212300-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα) Εκτιμώμενης Αξίας 1.940.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

00 TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ_signed

01 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

02 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

03 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ_signed

04 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

05 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

06 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed

07 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

espd-request-v2_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΤΟΥ 2018 ΔΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 379 ΤΟΥ 2017 ΔΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 393 ΤΟΥ 2022 ΟΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΟΡΩΝ_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 51131706Α313-08-2018 ME ΑΔΑ Ψ23Δ465ΧΙ8-ΠΚ9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΑΥ361 ΑΔΑ ΩΥΗΒΩΡΜ Α2Ε ΑΔΑΜ 22REQ011628976

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 22PROC011768233

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ_signed

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΑ ΩΔΦ8ΩΡΜ-2ΣΖ ΑΔΑΜ 22PROC011768106

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ 22REQ011625050