Προσλήψεις προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΥΕ Εργατών Κήπων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θηβαίων

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019 (5)

ΣΟΧ 3-2019