Προσλήψεις προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ( Περίοδος 2019-2020) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019(1)