Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Δήμου Θηβαίων για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για την ανανέωση της, να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος από 6-10-2014 έως και 31-10-2014. ( αρ 280/29-9-2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θηβαίων)

1 . Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2 . Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3 . Έντυπο Ε1 , Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4 . Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το Σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5 . Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση
6 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7 . Βεβαίωση καταβολής του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών
8. Δημοτική Ενημερότητα ( σύμφωνα με το άρθρο. 285 του Ν.3463/2006 )
9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Για πληροφ. στο τηλ. 2262350672 και ώρες από 8:00 πμ εως 16 :00 μ.μ