Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Δήμου Θηβαίων

Με την αριθμ. 2/71338/0026/22-07-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (όπως καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ) μεταβιβάζεται στη Δ/νση Οικονομικού ή τα τμήματα Δ/κου Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (Σημειώνεται ότι την ανωτέρω αρμοδιότητα την είχαν οι αντίστοιχες ΔΟΥ).

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των δημοτών μας που δικαιούνται την ανωτέρω εισοδηματική ενίσχυση , ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Θηβαίων (Θήβα, Βάγια, Πλαταιές).

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Το ύψος της εισοδηματικής Ενίσχυσης ανέρχεται:

• Σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλ. (3.000,00) ευρώ ετησίως

• Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλ. (3.000,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλ. επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο Εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

-Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα αναγράφονται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικ…