Νέα – Ανακοινώσεις

Αιτήσεις Ενίσχυσης- Χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων του Μέτρου 2.1 Υδατοκαλλιέργεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση – χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» του ΕΠΑΛ 2007-2013, να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) που αφορούν επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και στις παρακάτω Δράσεις :
Δράση 1 : Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
Δράση 2 : Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
Δράση 3 : Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών σχεδίων (Πράξεων) που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και μέχρι 1.000.000 €, για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια » είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης. Τα ποσοστά χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνονται από 20% έως 40% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19-03-2015) και μέχρι την 29 Μαϊου 2015. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα). Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και …